මිනිස් ගති

මිනිස් ගති

- in Arts, Social
757
0
බිජු දැමූ කුරුල්ලෙක්
අනුන් සෑදූ කූඩුවක
හඩ තලයි නොනැවතී
දැනගනී සියල්ලෝම
ඌ කොවුලකු බව
කොටයි කපුටෙක් ඌට
හඹාවිත් පසුපසම
නරකගති සතුන්ටත්
ඉගන්නුවෙ මිනිසුන්ද?
by මේධනී සෝමසිංහ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *