සුභ නව වසරක් වේවා

සුභ නව වසරක් වේවා

- in All, Arts, Social
285
0

මල් තැලෙනවා නම් මල් පිපිලා කුමට
ගස් කපනවානම් ගස් වවලා කුමට
විල් හිදෙනවා නම් වැහි වැහැලා කුමට
රට සුභ නොවේ නම් සුභ පතලා කුමට

 

මල් පිපිලා දසතම රැස් වැටීයන්
ගස් වැවිලා රටේ හුස්ම හැදීයන්
වැහි වැහැලා සරුකෙත අස්වැසීයන්
නුඹටයි මටයි සුභ වසරක් ලැබීයන්

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *