විශාකාව නොවනු වස්

විශාකාව නොවනු වස්

- in All, Arts, Social
592
0

සූ සැටක් බරණින් සැරසී
නා කපනා වැසි වැස්සේ
විශාකා තොමෝ
පැමිණි විලසින්
ඔබට මට පැමිණිය නොහැක
කිමද ඒ

ගැටගසා ගන්නට ජීවිතය
කරන්නට විය අරගලය
ගිලගෙන ඇත අප ජීවිත
ආර්ථිකය හා සමාජය
මුහුණ දිය යුතුයි මේ සැමට
ධෛර්යයෙන් යුතුව

සවිය ඇත්තේ අප අතේමයි
බලය ඇත්තේත් අප අතේමයි
දුර්වල වී නොමැත ගැහැණිය
ලැබිය යුත්තේ සම තැන නොව
නිසි තැන නිසි වෙලාවට

මිආ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *