ලොව පළමු ඡායාරූප

ලොව පළමු ඡායාරූප

- in All, Arts, History, Science
508
0

1. ලොව පළමු ඡායාරූපය – 1826

2. පළමු වර්ණ ඡායාරූපය – 1861

3. ලොව පළමු චලන ඡායාරූපය – 1878

4. පළමු ඩිජිටල් ඡායාරූපය – 1957

 

5. මිනිසෙක්ගේ පළමු ඡායාරූපය

 

6. පළමු ගුවන් ඡායාරූප – 1860

 

7. පළමු සූර්ය ඡායාරූපය -1845

8. පළමු අභ්‍යවකාශ ඡායාරූපය – 1946

9. පළමු පුවත්පත් ඡායාරූපය – 1847

10. පළමු ජනාධිපති ඡායාරූපය – 1829

11. පළමු අකුණු ඡායාරූපය – 1882

12. පලමු මාරාන්තික ගුවන් අනතුරක ඡායාරූපයක් – 1908

13. පළමු සඳු ඡායාරූපය – 1840

14. සඳ සිට පෘථිවියේ ඡායාරූපය – 1966

15. ලොව පළමු ටොනේඩෝ ඡායාරූපය – 1884

16. අඟහරුගේ පළමු ඡායාරූපය – 1976

17. ලොව පළමු රාත්‍රී කාලයේ ගත් සත්ව ඡායාරූපය – 1906

18. උත්තර ධ්‍රැවයේ පළමු ඡායාරූපය – 1909

19. දිය යට ගත් පළමු වර්ණ ඡායාරූපය – 1926

20. ලොව පළමු පුරා විද්‍යාත්මක කැණීමක ඡායාරූපය – 1912

 

~අන්තර්ජාලය ඇසුරෙනි.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *