වස්සානේ සද

වස්සානේ සද

- in All, Arts
175
0

මුකුලිත දියබිදු
සොදුරුව දග කෙරු
කාලය ඉබේම ගෙවී ගිහින්

ලා කොල දලු ලා
මල් පල ගෙන දුන්
මහ පොලවද ඉරි තැලී ගිහින්

තරුමල් යායේ
රූ සිරි විදිනා
සොදුරු සදට දුක නොමැති තරං

මල් යායේ තුට
සැගවුන දවසට
වස්සානය සද යාවි සොයන්

ඉඩෝරයේ සද
සොදුරු නොවෙයි පෙර
වස්සානේ පෑයූ සද මෙන්

වස්සානේ සද
මතක ඉතිරි කර
කොහේද ඈතක සැගව ගිහින්

 

~Vindhya Herath

 

image source: https://www.goanobserver.in/

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *