1. ලොව පළමු ඡායාරූපය – 1826 2. පළමු වර්ණ ඡායාරූපය – 1861 3. ලොව පළමු ...

2014 වර්ෂයේ පැවති 16 වන ඉන්දියානු ලෝක් සභා මැතිවරණය අවසන් වූයේ භාරතීය ජනතා පක්ෂය ආසන 282 ක් ජයග්‍රහණය කරමින් නරේන්ද්‍ර ...