මල් තැලෙනවා නම් මල් පිපිලා කුමට ගස් කපනවානම් ගස් වවලා කුමට විල් හිදෙනවා නම් වැහි ...

China and the US have embarked upon a full-scale trade war as both sides lob ...

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය සිංහල වෙදකම හෙවත් හෙළ වෙදකම නම්වේ. මෙය අපට වෙනත් කිසිඳු ...