1. ලොව පළමු ඡායාරූපය – 1826 2. පළමු වර්ණ ඡායාරූපය – 1861 3. ලොව පළමු ...

2014 වර්ෂයේ පැවති 16 වන ඉන්දියානු ලෝක් සභා මැතිවරණය අවසන් වූයේ භාරතීය ජනතා පක්ෂය ආසන 282 ක් ජයග්‍රහණය කරමින් නරේන්ද්‍ර ...

NBA (National Basketball Association) පුරාවෘත්තයක් වන කෝබේ බ්‍රයන්ට් (41) සහ ඔහුගේ දියණිය ජියානා (13) කැලිෆෝනියාවේ ...