සූ සැටක් බරණින් සැරසී නා කපනා වැසි වැස්සේ විශාකා තොමෝ පැමිණි විලසින්…. ඔබට මට පැමිණිය ...

සූ සැටක් බරණින් සැරසී නා කපනා වැසි වැස්සේ විශාකා තොමෝ පැමිණි විලසින්…. ඔබට මට පැමිණිය ...

1965 මැයි මස 14 වන වෙසක් පොහෝ දින ගාල්ල අක්මීමන දී පක්ෂය ආරම්භ කිරීමේ සාකච්ඡාව ...

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය සිංහල වෙදකම හෙවත් හෙළ වෙදකම නම්වේ. මෙය අපට වෙනත් කිසිඳු ...