නිල් දියමන්‍තියේ අභිරහස කියලා ගොඩක් අය රහස් පරීක්ෂක කතා පොතක් කියවලා ඇති නේ. හැබැයි අද ...

1. ලොව පළමු ඡායාරූපය – 1826 2. පළමු වර්ණ ඡායාරූපය – 1861 3. ලොව පළමු ...

නිල් දියමන්‍තියේ අභිරහස කියලා ගොඩක් අය රහස් පරීක්ෂක කතා පොතක් කියවලා ඇති නේ. හැබැයි අද ...

NBA (National Basketball Association) පුරාවෘත්තයක් වන කෝබේ බ්‍රයන්ට් (41) සහ ඔහුගේ දියණිය ජියානා (13) කැලිෆෝනියාවේ ...